Skip to main content

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA)

Systematisk Brandskyddsarbete (SBA)

Den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet där har enligt Lag (2003:778) ansvar för att det finns ett fungerande brandskydd. Det innebär också att man ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete, som också bör dokumenteras. I ett systematiskt brandskyddsarbete ska ansvarsfördelningen för brandskyddet vara väl dokumenterat. Till exempel i en bilaga till byggnadens hyreskontrakt om det rör sig om en hyrd fastighet. I en större organisation bör man förutom en övergripande ansvarig för hela brandskyddet. Också utse en del andra funktioner inom brandskyddsarbetet.

Förutom en ansvarsfördelning och en brandskyddsansvarig, ska det även finnas en brandskyddsbeskrivning. Det vill säga en beskrivning av det tekniska brandskyddet: brandceller, utrymningsvägar, släckutrustning och så vidare. Det bör också finnas rutiner för så kallad egenkontroll. I dessa rutiner kan man med fördel använda sig av brandskyddsbeskrivningen och dokumentera vad som ska kontrolleras. När det ska kontrolleras och vem som är ansvarig för detta. Det är också viktigt att alla som har ett ansvar i brandskyddsorganisationen också får rätt utbildning för detta. All personal bör också utbildas i hur man ska agera i en brandsituation. Vi hjälper er med det systematiska brandskyddsarbetet så att ni får en övergripande helhetsbild vad gäller bland annat: brandskyddsbeskrivning, ansvarsfördelning, egenkontroller, utbildningsplan och handlingsplan vid brand.

Vi har även ett kreativt webb-verktyg som är extremt enkelt där du själv bygger din mappstruktur och laddar upp dokument. Programmet generar påminnelser via mail när det är dags för kontroller och utbildning. Programmet har även funktion för felanmälan.

Ett systematiskt brandskyddsarbete är inte ett dokument utan handlar om att på ett strukturerat och planerat sätt arbeta med sitt brandskydd.

Goda referenser finns för programmet.

systematisk brandskyddsarbete för företag

iPrevent har omfattande erfarenhet av att stödja företag och organisationer i genomförandet av systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder marknadens mest intuitiva och flexibla digitala verktyg, iPrevents Web SBA, för att effektivisera och strukturera brandskyddsarbetet.

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete som riktar sig till olika verksamheter, inklusive företag, industrier, restauranger, förskolor, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar (Brf).

Våra SBA-utbildningar är anpassade efter varje organisations unika förutsättningar och utmaningar. Genom att införliva systematiskt brandskyddsarbete som en integrerad del av det dagliga kvalitetsarbetet kan ni skapa kontinuitet och säkerhet genom att etablera och följa tydliga brandsäkerhetsrutiner som är skräddarsydda för ert företags behov.

Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare är det viktigt att det finns en ansvarsfördelning som klargör vem som står för vad. Denna ansvarsfördelning bör finnas som en bilaga till hyresavtalet och vara känd för båda parter.

I alla verksamheter är det viktigt att det finns en person som är ansvarig för brandskyddet.

Brandskyddsbeskrivningen anger vilket tekniskt brandskydd som finns i byggnaden. Det ska bland annat framgå var brandcellsgränser finns, utrymningsvägar, släckutrustning, larmade och sprinklade ytor med mera. Brandskyddsbeskrivningen kan med fördel användas som underlag i samband med egenkontroller av brandskyddet.

All brandteknisk utrustning ska kontrolleras så att den fungerar. Vid kontrollerna ska det framgå vad som bör kontrollerats, när och av vem. Eventuella brister och när dessa ska åtgärdas och av vem. Läs mer på egenkontroller

Det är viktigt att den personal som har en uppgift i brandskyddsorganisationen får den utbildning som krävs för att kunna utföra sina uppgifter. Det är också viktigt att övrig personal har tillräcklig utbildning så att de känner till de risker som finns i verksamheten och kan agera på ett riktigt sätt vid ett nödläge. Ett systematiskt brandskyddsarbete hjälper er att tydliggöra planen.

Handlingsplanen vid brand talar om hur du sak agera i händelse av brand eller annat nödläge. Den enklaste handlingsplanen är rädda, varna, larma och släck. Det kan finnas särskilda uppgifter för viss personal, dela uppgifterna mellan personalen. Det är viktigt att öva regelbundet med planen, så om olyckan skulle vara framme. Så är personalen väl förbered

Din uppgift som brandskyddsansvarig är att övervaka de systematiska brandskyddsarbetet. Du är också verksamhetens kontaktperson gentemot räddningstjänsten. Den brandskyddsansvarige bör ha mandat att kunna fatta egna beslut om brandskyddet och ha en egen budget. Programmet har även funktion för felanmälan.

Goda referenser finns för programmet.

Vi vet att många har svårt att hinna med att utföra sina egenkontroller. Därför har vi tagit fram ett koncept där vi utför egenkontroller hos er med dokumentation och rapportering. I kontrollronden ingår även funktionskontroll av släckredskap.

Vänd dig till oss på Iprevent om du behöver hjälp med riskinventering för ditt företag när det gäller brandskydd. För att ert brandskyddsarbete ska bli så effektivt som möjligt, krävs det att ni har kunskap kring de risker och konsekvenser som finns i just er verksamhet. Vi arbetar med bland annat riskinventering, för att företag och liknande verksamheter ska kunna ha ett effektivt och uppdaterat brandskyddsarbete. Vi har bred erfarenhet inom framför allt brand och brandskydd och kan hjälpa er att få en översikt över vilka risker just er verksamhet innebär när det gäller brandskydd.

På Iprevent arbetar vi framför allt förebyggande inom bland annat brand och brandskydd, och kan då hjälpa er med en inventering kring de unika risker er verksamhet står inför om det skulle uppstå en brand. Vi hjälper också till med att föreslå lämpliga åtgärder där vi ser brister eller risker. Oavsett om ni ska förändra er verksamhet, och behöver uppdatera ert brandskyddsarbete, eller om ni behöver förstärka eller förbättra det brandskyddsarbete ni redan har, kan vi hjälpa er att inventera risker och lämpliga åtgärder för riskförebyggande inom brand och brandskydd. Vi erbjuder också kurser i exempelvis Första hjälpen, HLR, brandutbildning och liknande