Skip to main content

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation

Vid konstruktion eller ändring av alla byggnader, förutom mindre komplementbyggnader, krävs att en dokumentation av brandskyddet tas fram. Enligt Boverkets byggregler måste detta krav uppfyllas för den färdiga byggnaden. I många projekt utarbetas en preliminär brandskyddsdokumentation eller en beskrivning av brandskyddet tidigt i byggprocessen för att säkerställa att alla brandskyddskrav kommer att uppfyllas. Brandskyddsdokumentationen ska också innehålla information om hur man har verifierat att de aktuella brandskyddskraven har uppfyllts. Det finns två huvudsakliga metoder för att planera och verifiera brandskyddet: förenklad och analytisk dimensionering.

Kravet på brandskyddsdokumentation har funnits i Boverkets byggregler sedan 1994 och gäller vid uppförande av alla nya byggnader, med undantag för komplementbyggnader som är mindre än 15 kvadratmeter, till exempel friggebodar. Även om brandskyddsdokumentation krävs för nästan alla nya byggnader kan omfattningen av dokumentationen variera beroende på byggnadens typ. I enklare fall, som vid byggande av ett garage, kan brandskyddsdokumentationen vara en enkel sida med en ritning. Å andra sidan kan byggandet av ett nytt sjukhus kräva ett mycket omfattande dokument med flera bilagor. Kraven på kompetens för den som utarbetar brandskyddsdokumentationen kan därför variera på samma sätt. I många fall är det mest lämpligt att anlita en brandkonsult med kompetens som brandingenjör eller liknande. I enklare projekt kan det dock vara tillräckligt att någon med allmän kunskap om byggreglernas avsnitt om brandskydd tar fram dokumentationen.

En del av det systematiska brandskyddsarbetet

Om ni står inför en nybyggnation eller en ombyggnation av en befintlig byggnad, kan vi på iPrevent hjälpa till att upprätta en korrekt brandskyddsbeskrivning. Även om kravet på dokumentation av brandskyddet egentligen bara gäller den tillbyggda delen av byggnaden, kan det i samband med exempelvis en tillbyggnad vara lämpligt att se över hela byggnadens brandskyddsbeskrivning. För att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete kan det vara bra att ha en aktuell brandskyddsdokumentation. Om en befintlig byggnad byggs om kan kraven på brandskyddet förändras och beskrivningen kan av den anledningen behövas uppdateras.

Brandskyddsritningar ska finnas med vid projektering av brandskyddet och är ett bra underlag för en fastighetsförvaltning och inte minst för det systematiska brandskyddsarbetet. Räddningstjänsten kan även kräva det vid tillsyn på byggnader som har olika typer av verksamheter där brandcellsgränser är betydande. Vi utför brandskydds- och kontrollritningar samt insatsplaner.

För att minska spridningen av brand så är det viktigt att brandtätning utförs korrekt. Ytor kring genomföringar samt hål skall tätas i aktuella brandcellsväggar. Dålig brandisolering och brandtätningar är den största orsaken till spridning av eld och rök längst el, vatten, ventilation. Därför orsakar det oftast kraftiga bränder inom offentliga, kommersiella och framförallt industriella byggnader. Vi kan utföra kontrollen av brandtätning i samband med säkerhetskontroller eller den årliga översyn av brandskydd, brandsläckare eller annan brandredskap. För det mesta så dokumenterar vi allt med egenkontroller när vi brandtätar.

Genom att kontrollera brandtätningar och brandcellsgränser regelbundet, resulterar att man minimera riskerna och maximera effekten av en säker och trygg brandskydd. Därför bör man det kontrollera brandskyddet regelbundet. För att försäkra sig om det bästa möjliga brandksyddet så bör man ta med brandtätningen redan i planeringen av en byggnad. Därför kan vi på Iprevent utför brandtätningsarbete som underentreprenör i byggprocessen. En effektiv brandtätning kan skilja mellan mild skada från total katastrof. Därför bör man det kontrollera brandskyddet regelbundet. I regler styr brandtätning anges i Boverkets Byggnadsregler (BBR) Installationer som går genom en brandklassad del av en byggnad inte får försämra dess motståndskraft mot brand.

Dessutom erbjuder vi också rådgivning samt utbildning inom dessa områden.

Vi på Iprevent hjälper dig gärna. Därför kan du kontakta oss för att få rådgivning kring vilka typer av lösningar som kan passa just dig. Har du andra frågor kring brandtätning, brandskydd, utbildningar, kurser etc. Så är du varmt välkommen att kontakta oss.

KLASSNINGSPLANER
Lagstiftningen om brandfarliga varor säger att explosiv atmosfär ska klassas om det inte går att förhindra på någotvis

Vi jobbar med MSB:s föreskrift SRVFS 2004:7 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2014:13, om explosionsfarlig miljö och standard SS-EN 60079-10, klassning av explosionsfarliga områden.

även afs 2016:4 som gäller produkter i ex klassad miljö.

EXPLOSIV ATMOSFÄR
Blandning av gas/gaser med annan gas, ånga, aerosol eller damm i vilken en hastig exoterm kemisk reaktion med eller utan påtaglig tryckvåg efter antändning sprider sig till hela eller större delen av den oförbrända blandningen.

EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ
Ett område där explosiv atmosfär kan förekomma samt intilliggande områden i vilka arbetstagare kan utsättas för fara orsakad av den explosiva atmosfären.

HANTERING
Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering eller liknande.

RISKBEDÖMNING
Bedömning av hantering, ändring eller inträffad händelse i syfte att avgöra om riskreducerande åtgärder eller fördjupad riskanalys behöver utföras.

ZON 0,1, 2
Områden där explosiv atmosfär bestående av gas, ånga eller aerosol kan förekomma och klassats i zoner efter hur ofta explosiv atmosfär uppstår och hur länge denna varar.

ZON 20, 21, 22
Områden där explosiv atmosfär bestående av brännbart damm kan förekomma och klassats i zoner efter hur ofta explosiv atmosfär uppstår och hur länge denna varar.