Skip to main content

Safekeep

Safekeep - Systematiskt brandskyddsarbete och arbetsmiljöarbete i ett system

Ett effektivt brandskydd är avgörande för att säkerställa en trygg och skyddad arbetsmiljö. Genom att implementera och konsekvent upprätthålla en strukturerad brandskyddsplan kan man minimera risken för skador och skydda både företag, dess anställda och dess verksamhet.

Vår lösning för systematiskt brandskyddsarbete erbjuder kraftfulla verktyg som underlättar identifiering, analys och åtgärdande av brandskyddsrelaterade risker. Med våra verktyg kan du tryggt och effektivt hantera och förebygga potentiella faror, vilket ger ökad säkerhet och förtroende för både företag och dess personal.

Safekeep - Byggstenar i systematiskt brandskyddsarbete

Dokumentation

Att ha en korrekt och välstrukturerad dokumentation är avgörande för att säkerställa att alla brandskyddsåtgärder är ordentligt dokumenterade, uppdaterade och lätt tillgängliga. Genom att ha all relevant dokumentation samlad på en central plats kan du effektivt övervaka brandrutiner, instruktioner och annan viktig information, vilket förenklar uppföljning och revidering av ert brandskyddsarbete

Utbildning

Att erbjuda kontinuerlig och relevant utbildning till dina medarbetare utgör en central del i att skapa medvetenhet och kompetens inom området brandsäkerhet. Genom att utbilda ditt team i frågor som rör brandsäkerhet, hantering av brandfarliga ämnen och nödutrymningsprocedurer kan du öka deras medvetenhet och förbereda dem för att agera korrekt i händelse av en nödsituation.

Egenkontroller

Genom att regelbundet genomföra egenkontroller säkerställer du en viktig del av ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta kan innebära att kontrollera att brandlarm fungerar korrekt eller att säkerställa att utrymningsvägar är tydligt markerade och fria från hinder. Genom att utföra dessa kontroller regelbundet kan du upptäcka och åtgärda eventuella brister eller avvikelser i tid.

Externa kontroller

Förutom interna egenkontroller är det också avgörande att regelbundet genomföra externa kontroller av brandskyddsåtgärderna. Genom att anlita externa aktörer får du en objektiv bedömning av ditt brandskydd och möjligheten att identifiera eventuella brister eller områden som kan förbättras.

Egenkontroll med ritning

Att använda ritningunderlag som en del av kontrollronder är en effektiv metod för att skapa en strukturerad och väl dokumenterad process. Genom att markera kontrollpunkter tydligt på ritningen minskar risken för att missa områden eller objekt som behöver kontrolleras.

Ritningen fungerar även som ett värdefullt hjälpmedel för nyanställda eller personal som inte är bekanta med arbetsplatsen. Genom att tillhandahålla en tydlig ritning över lokalerna kan de snabbt och enkelt orientera sig samt hitta rätt områden och utrustning som är relevanta för deras arbete. Detta ökar inte bara effektiviteten och noggrannheten i kontrollerna utan bidrar även till en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade.

Kontakta oss redan idag

Få den bästa och säkraste lösningen för brandskydd med minimal risk för skador på människor och egendom med vår hjälp. Kontakta oss så berättar vi mer!

Har du frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta mig!

Tord Jansson, VD

Ring mig!