iPrevent

 

STOCKHOLM & ÖREBRO

Kurser & utbildningar i brandskydd, fallskydd m.m.
Boka direkt på webbsidan

Vårt arbete är att göra det säkrare för människor 

Brandskydd för säker och trygg miljö

BRANDSKYDD-RISKINVENTERING

För att kunna arbeta effektivt med ditt systematiska brandskyddsarbete måste du ha kunskap om vilka risker som finns och vilka konsekvenser en eventuell brand skulle ha på människor och din verksamhet. Vi hjälper dig att inventera verksamheten för att se om det finns några risker, vi kommer även med ett åtgärdsförslag på eventuella avvikelser.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE
Vi hjälper er på ett verksamhetsanpassat sätt att ta ett helhetsgrepp om ert systematiska brandskyddsarbete. Vår tjänst möjliggör att ni på ett kostnads- och tidseffektivt sätt uppfyller myndigheternas krav på ett väl fungerande brandskydd. Vi har olika sätt att packetera SBA arbetet på. Det system som får SBA att fungera bäst över tid är det digitala Web systemet Safekeep.
Vi kan även ta över ert systematiska brandskyddsarbete där vi sköter alla kontroller, utbildningar, revisioner, uppdateringar m.m

www.safekeep.se
BRANDSKYDD-INTERNKONTROLLER
Vi vet att många har svårt att hinna med att utföra sina internkontroller. Därför har vi tagit fram ett koncept där vi utför internkontroller hos er med dokumentation och rapportering. I kontrollronden ingår även funktionskontroll av släckredskap.

Vi jobbar med fysiska pärmar, digitala pärmar samt web systemet Safekeep

www.safekeep.se
BRANDSKYDDDSBESKRIVNINGAR
Vid en verksamhetsförändring eller nybyggnation samt tillbyggnation skall det enligt Plan & bygglagen finnas ett bygglov, till bygglovet ska det upprättas en brandskyddsbeskrivning enligt BBR kapitel 5.  Våra projektörer kan hjälpa er genom hela processen. vi har även tillgång till analytisk demesionering.
BRANDSKYDDSRITNINGAR

Brandskyddsritningar ska finnas vid projektering av brandskyddet, även räddningstjänstens tillsyn kan begära brandskyddsritningar där olika verksamheter finns inom en byggnad och brandcellsindelningen är viktig. Brandskyddsritningarna är även ett bra underlag för en fastighetsförvaltning och inte minst det systematiska brandskyddsarbetet. Vi utför brandskydds- och kontrollritningar samt insatsplaner.

UTRYMNINGSSTRATEGIER

Det viktigaste i en byggnad är att man kan utrymma, krav på utrymning beror på villken typ av verksamhet som finns i den aktuella byggnaden/lokalen. 

En utrymningsstrategi kan vara allt från enkel väg med en dörr i fasad tilll större samlingslokaler med brand & utrymningslarm, genomlysta skyltar för utrymning, nödbelysning, bredare dörrar, dörrbeslag, organisatorisk med utrymningsledare m.m.

Det är lika viktigt för alla att man kan komma ut ur en byggnad vid en utrymningssituation.

UTRYMNINGSPLANER

Våra utrymningsplaner utförs efter svensk standard SS 2875 och följer AFS 2009:2 riktlinjer hur en utrymningsplan skall utformas och kan vara en del av utrymningsstrategin.

Våra planer leveras i 3D/2D med knäppram eller i plexiglas med distanser.

 

BRANDROJEKTERING

Vi utför brandskyddsprojektering vid verksamhetsförändring eller nybyggnad/ombyggnad. Vi på iPrevent eftersträvar alltid att hitta effektiva lösningar för våra kunder så att kraven på ett bra brandskydd uppfylls enligt bygglagstiftningen.

BRANDSKYDDS-REVISIONER
För den som bedriver sitt eget brandskyddsarbete med allt från funktionskontroll på brandredskap, internkontroller .m.m. Där gör vi en revision på ert brandskydd så att det fungera efter lagar, regler, praxis, standarder osv. Efter revisionen lämnar vi över en dokumentation på ert brandskydd som ni kan använda i ert kvalitetssystem eller tillsyner.
ARKITEKTRITNINGAR

Via våra partners upprättar vi Fasad, plan och situationsritningar.

 BRANDSKYDDS INSTALLATIONER & FUNKTIONSKONTROLLER

UTRYMNINGSSYSTEM

Det viktigaste i en byggnad är att man kan utrymma, krav på utrymning beror på villken typ av verksamhet som finns i den aktuella byggnaden/lokalen. 

En utrymningsstrategi kan vara allt från enkel väg med en dörr i fasad tilll större samlingslokaler med brand & utrymningslarm, genomlysta skyltar för utrymning, nödbelysning, bredare dörrar, dörrbeslag, organisatorisk med utrymningsledare m.m.

Det är lika viktigt för alla att man kan komma ut ur en byggnad vid en utrymningssituation.

Brandsläckare

Vi har ett brett sortement på brandredskap vad det gäller brandsläckare, brandposter, brandslangar. m.m.

Vilket vi också både monterar och kontrollerar om kunden önskar det.

Rökgasventilation

Brandgasventilation finns ofta i industrilokaler, lagerlokaler, trapphus

Det är en viktig detalj som måste fungera om det skulle uppstå en brand.

Vi utför kontroll, underhåll och byten av dessa brandtekniska installationer.

Q-Fog

Vi installerar och gör funktionskontroller på mobil sprinkler Q-fog

www.qfog.se

https://www.youtube.com/watch?v=nrYa6ny85TY

https://www.youtube.com/watch?v=Djsq7TKuiqE

 

BRANDUTBILDNINGAR & HLR MED FÖRSTA HJÄLPEN

Brandutbildning Grundläggande brandkunskap

Utrymningsövning

HLR med Första hjälpen

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB