Skip to main content

KLASSNINGSPLANER

KLASSNINGSPLANER

Lagstiftningen om brandfarliga varor säger att explosiv atmosfär ska klassas om det inte går att förhindra på någotvis

Vi jobbar med MSB:s föreskrift SRVFS 2004:7 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2014:13, om explosionsfarlig miljö och standard SS-EN 60079-10, klassning av explosionsfarliga områden.

även afs 2016:4 som gäller produkter i ex klassad miljö.

EXPLOSIV ATMOSFÄR

Blandning av gas/gaser med annan gas, ånga, aerosol eller damm i vilken en hastig exoterm kemisk reaktion med eller utan påtaglig tryckvåg efter antändning sprider sig till hela eller större delen av den oförbrända blandningen.

EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

Ett område där explosiv atmosfär kan förekomma samt intilliggande områden i vilka arbetstagare kan utsättas för fara orsakad av den explosiva atmosfären.

HANTERING

Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering eller liknande.

RISKBEDÖMNING

Bedömning av hantering, ändring eller inträffad händelse i syfte att avgöra om riskreducerande åtgärder eller fördjupad riskanalys behöver utföras.

ZON 0,1, 2

Områden där explosiv atmosfär bestående av gas, ånga eller aerosol kan förekomma och klassats i zoner efter hur ofta explosiv atmosfär uppstår och hur länge denna varar.

ZON 20, 21, 22

Områden där explosiv atmosfär bestående av brännbart damm kan förekomma och klassats i zoner efter hur ofta explosiv atmosfär uppstår och hur länge denna varar.

https://www.msb.se/Sok/?query=klassningsplan
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2014_13.pdf