Skip to main content

Byggnadstekniskt brandskydd

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Det vill säga en ritning och en beskrivning över utrymningsvägar, brandceller och brandcellsväggar, släckutrustning, sprinklersystem, larmsystem och så vidare. En korrekt brandskyddsbeskrivning är en förutsättning för ett väl fungerande brandskyddsarbete, och bör alltid vara uppdaterat. En brandskyddsbeskrivning ska enligt Boverkets byggregler alltid bifogas bygglovet vid nybyggnation och ombyggnation. Vilken typ av dokumentation som krävs beror på vilken typ av byggnad det rör sig om. Det skiljer sig också i kraven på vilken kompetens den som tar fram brandskyddsbeskrivningen ska ha. Det är alltid lämpligt att anlita någon som har professionell kompetens kring brandskydd.

EN DEL I DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET

Om ni står inför en nybyggnation eller en ombyggnation av en befintlig byggnad, kan vi på iPrevent hjälpa till att upprätta en korrekt brandskyddsbeskrivning. Även om kravet på dokumentation av brandskyddet egentligen bara gäller den tillbyggda delen av byggnaden, kan det i samband med exempelvis en tillbyggnad vara lämpligt att se över hela byggnadens brandskyddsbeskrivning. För att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete kan det vara bra att ha en aktuell brandskyddsdokumentation. Om en befintlig byggnad byggs om kan kraven på brandskyddet förändras och beskrivningen kan av den anledningen behövas uppdateras.

 

BRANDSKYDDSRITNINGAR

Brandskyddsritningar ska finnas med vid projektering av brandskyddet och är ett bra underlag för en fastighetsförvaltning och inte minst för det systematiska brandskyddsarbetet. Räddningstjänsten kan även kräva det vid tillsyn på byggnader som har olika typer av verksamheter där brandcellsgränser är betydande.

Vi utför brandskydds- och kontrollritningar samt insatsplaner.

 

BRANDTÄTNING

För att minska spridningen av brand så är det viktigt att brandtätning utförs korrekt. Ytor kring genomföringar samt hål skall tätas i aktuella brandcellsväggar.

Dålig brandisolering och brandtätningar är den största orsaken till spridning av eld och rök längst el, vatten, ventilation. Därför orsakar det oftast kraftiga bränder inom offentliga, kommersiella och framförallt industriella byggnader.

Vi kan utföra kontrollen av brandtätning i samband med säkerhetskontroller eller den årliga översyn av brandskydd, brandsläckare eller annan brandredskap.

För det mesta så dokumenterar vi allt med egenkontroller när vi brandtätar.

ETT TRYGGT BRANDSKYDD

Genom att kontrollera brandtätningar och brandcellsgränser regelbundet, resulterar att man minimera riskerna och maximera effekten av en säker och trygg brandskydd. Därför bör man det kontrollera brandskyddet regelbundet

För att försäkra sig om det bästa möjliga brandksyddet så bör man ta med brandtätningen redan i planeringen av en byggnad. Därför kan vi på Iprevent utför brandtätningsarbete som underentreprenör i byggprocessen.

En effektiv brandtätning kan skilja mellan mild skada från total katastrof. Därför bör man det kontrollera brandskyddet regelbundet.

I regler styr brandtätning anges i Boverkets Byggnadsregler (BBR) Installationer som går genom en brandklassad del av en byggnad inte får försämra dess motståndskraft mot brand.

UTBILDNING INOM BRANDSKYDD

Dessutom erbjuder vi också rådgivning samt utbildning inom dessa områden.

FIRESEAL BÄST FÖR BRANDTÄTNING

Fireseal är ett svenskt företag som utvecklar och säljer system för brandtätning.
Vi på Iprevent har arbetat med Fireseal produkter i många år. Därför kan vi starkt rekommendera produkterna som vi även använder i vårt arbete.

Har du frågor kring produkterna är du välkommen och kontakta oss.

Dessutom vill vi nämna att vi på Iprevent är certifierade via Fireseal.

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING

Vi på Iprevent hjälper dig gärna. Därför kan du kontakta oss för att få rådgivning kring vilka typer av lösningar som kan passa just dig. Har du andra frågor kring brandtätning, brandskydd, utbildningar, kurser etc. Så är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

 

KLASSNINGSPLANER

Lagstiftningen om brandfarliga varor säger att explosiv atmosfär ska klassas om det inte går att förhindra på någotvis

Vi jobbar med MSB:s föreskrift SRVFS 2004:7 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2014:13, om explosionsfarlig miljö och standard SS-EN 60079-10, klassning av explosionsfarliga områden.

även afs 2016:4 som gäller produkter i ex klassad miljö.

EXPLOSIV ATMOSFÄR

Blandning av gas/gaser med annan gas, ånga, aerosol eller damm i vilken en hastig exoterm kemisk reaktion med eller utan påtaglig tryckvåg efter antändning sprider sig till hela eller större delen av den oförbrända blandningen.

EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

Ett område där explosiv atmosfär kan förekomma samt intilliggande områden i vilka arbetstagare kan utsättas för fara orsakad av den explosiva atmosfären.

HANTERING

Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering eller liknande.

RISKBEDÖMNING

Bedömning av hantering, ändring eller inträffad händelse i syfte att avgöra om riskreducerande åtgärder eller fördjupad riskanalys behöver utföras.

ZON 0,1, 2

Områden där explosiv atmosfär bestående av gas, ånga eller aerosol kan förekomma och klassats i zoner efter hur ofta explosiv atmosfär uppstår och hur länge denna varar.

ZON 20, 21, 22

Områden där explosiv atmosfär bestående av brännbart damm kan förekomma och klassats i zoner efter hur ofta explosiv atmosfär uppstår och hur länge denna varar.