Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som fastighetsägare och nyttjanderättshavare arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. Alla ska bedriva ett SBA. 

Vid omfattande verksamheter ska arbetet dokumenteras.

Vi hjälper er att på ett verksamhetsanpassat sätt ta ett helhetsgrepp om ert systematiska brandskyddsarbete.

Vår tjänst möjliggör att ni på ett kostnads- och tidseffektivt sätt uppfyller myndigheternas krav på ett väl fungerande brandskydd.

Vi har även ett kreativt webb-verktyg som är extremt enkelt där du själv bygger din mappstruktur och laddar upp dokument, programet generar påminnelser via mail när det är dags för kontroller och utbildning

Programet har även en funktion för felanmälan som kan kopplas till oss om så önskas.

Goda referenser finns för programmet.

www.safekeep.se

 

Ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjanderättshavare

Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare är det viktigt att det finns en ansvarsfördelning som klargör vem som står för vad. Denna ansvarsfördelning bör finnas som en bilaga till hyresavtalet och vara känd för båda parter.

Ansvar och organisation inom verksamheten

I alla verksamheter är det viktigt att det finns en person som är ansvarig för brandskyddet. Ju större verksamhet blir desto viktigare blir det att organisationen kompletteras med ytterligare funktioner.

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivningen anger vilket tekniskt brandskydd som finns i byggnaden. Det ska bland annat framgå var brandcellsgränser finns, utrymningsvägar, släckutrustning, larmade och sprinklade ytor med mera. Brandskyddsbeskrivningen kan med fördel användas som underlag i samband med egenkontroller av brandskyddet. 

Egenkontroller av brandskyddet

All brandteknisk utrustning ska kontrolleras så att den fungerar. Av kontrollerna ska framgå vad som kontrollerats, när, av vem, eventuella brister och när dessa ska åtgärdas och av vem.

Utbildningsplan

Det är viktigt att den personal som har en uppgift i brandskyddsorganisationen får den utbildning som krävs för att kunna utföra sina uppgifter. Det är också viktigt att övrig personal har tillräcklig utbildning så att de känner till de risker som finns i verksamheten och kan agera på ett riktigt sätt vid ett nödläge.

Handlingsplan vid brand

Handlingsplanen vid brand talar om hur du sak agera i händelse av brand eller annat nödläge. Den enklaste handlingsplanen är rädda, varna, larma och släck. Därtill kan det finnas särskilda uppgifter för viss personal eller att uppgifterna delas mellan personalen. Det är viktigt att planen övas regelbundet och att den utvärderas för att den ska fungera så bra som möjligt om olyckan skulle vara framme.

Brandskyddsansvarig

Som brandskyddsansvarig är dina uppgifter att övervaka att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs enligt de rutiner som upprättats. Du är också verksamhetens kontaktperson gentemot räddningstjänsten. Den brandskyddsansvarige bör ha mandat att kunna fatta egna beslut om brandskyddet och ha en egen budget.

Vi har även ett kreativt webb-verktyg som är extremt enkelt där du själv bygger din mappstruktur och laddar upp dokument, programet generar påminnelser via mail när det är dags för kontroller och utbildning

Programet har även en funktion för felanmälan som kan kopplas till oss om så önskas.

Goda referenser finns för programmet.

www.safekeep.se

 

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB