Riskinventering

För att kunna arbeta effektivt med ditt systematiska brandskyddsarbete måste du ha kunskap om vilka risker som finns och vilka konsekvenser en eventuell brand skulle ha på människor och din verksamhet. Vi hjälper dig att inventera verksamheten för att se om det finns några risker, vi kommer även med ett åtgärdsförslag på eventuella avvikelser.

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB