Lagstiftningen om brandfarliga varor säger att explosiv atmosfär ska klassas om det inte går att förhindra på någotvis

Vi jobbar med MSB:s föreskrift SRVFS 2004:7 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2014:13, om explosionsfarlig miljö och standard SS-EN 60079-10, klassning av explosionsfarliga områden.

även afs 2016:4 som gäller produkter i ex klassad miljö.

Läs mer: Klassningsplaner

ADR

 

Brandsläckningsutrustning

Den som i fordon utför farligtgods transporter skall ha tillräckligt med rätt mängd av brandsläckare samt att brandsläckarna ska genomgå återkommande kontroll som uppfyller nationellt godkänd standard så att deras funktion garanteras

Läs mer: ADR

Brandskyddsritningar ska finnas med vid projektering av brandskyddet och är ett bra underlag för en fastighetsförvaltning och inte minst för det systematiska brandskyddsarbetet. Räddningstjänsten kan även kräva det vid tillsyn på byggnader som har olika typer av verksamheter där brandcellsgränser är betydande.

Vi utför brandskydds- och kontrollritningar samt insatsplaner.

Läs mer: Brandskyddsritningar

Det viktigaste i en byggnad är att man kan utrymma, krav på utrymning beror på villken typ av verksamhet som finns i den aktuella byggnaden/lokalen. 

En utrymningsstrategi kan vara allt från enkel väg med en dörr i fasad tilll större samlingslokaler med brand & utrymningslarm, genomlysta skyltar för utrymning, nödbelysning, bredare dörrar, dörrbeslag, organisatorisk med utrymningsledare m.m.

Det är lika viktigt för alla att man kan komma ut ur en byggnad vid en utrymningssituation.

För den som bedriver sitt eget brandskyddsarbete med allt från funktionskontroll på brandredskap, internkontroller .m.m. Där gör vi en revision på ert brandskydd så att det fungera efter lagar, regler, praxis, standarder osv. Efter revisionen lämnar vi över en dokumentation på ert brandskydd som ni kan använda i ert kvalitetssystem eller tillsyner.

Vi vet att många har svårt att hinna med att utföra sina egenkontroller. Därför har vi tagit fram ett koncept där vi utför egenkontroller hos er med dokumentation och rapportering. I kontrollronden ingår även funktionskontroll av släckredskap.

Läs mer: Egenkontroller

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som fastighetsägare och nyttjanderättshavare arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. Alla ska bedriva ett SBA. 

Vid omfattande verksamheter ska arbetet dokumenteras.

Vi hjälper er att på ett verksamhetsanpassat sätt ta ett helhetsgrepp om ert systematiska brandskyddsarbete.

Vår tjänst möjliggör att ni på ett kostnads- och tidseffektivt sätt uppfyller myndigheternas krav på ett väl fungerande brandskydd.

Vi har även ett kreativt webb-verktyg som är extremt enkelt där du själv bygger din mappstruktur och laddar upp dokument, programet generar påminnelser via mail när det är dags för kontroller och utbildning

Programet har även en funktion för felanmälan som kan kopplas till oss om så önskas.

Goda referenser finns för programmet.

www.safekeep.se

För att kunna arbeta effektivt med ditt systematiska brandskyddsarbete måste du ha kunskap om vilka risker som finns och vilka konsekvenser en eventuell brand skulle ha på människor och din verksamhet. Vi hjälper dig att inventera verksamheten för att se om det finns några risker, vi kommer även med ett åtgärdsförslag på eventuella avvikelser.

Vid en verksamhetsförändring eller nybyggnation samt tillbyggnation skall det enligt Plan & bygglagen finnas ett bygglov, till bygglovet ska det upprättas en brandskyddsbeskrivning enligt BBR kapitel 5.  Våra projektörer kan hjälpa er genom hela processen. vi har även tillgång till analytisk demesionering.

Vi utför brandskyddsprojektering vid verksamhetsförändring eller nybyggnad/ombyggnad. Vi på iPrevent eftersträvar alltid att hitta effektiva lösningar för våra kunder så att kraven på ett bra brandskydd uppfylls enligt bygglagstiftningen.

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB