Lagstiftningen om brandfarliga varor säger att explosiv atmosfär ska klassas om det inte går att förhindra på någotvis

Vi jobbar med MSB:s föreskrift SRVFS 2004:7 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2014:13, om explosionsfarlig miljö och standard SS-EN 60079-10, klassning av explosionsfarliga områden.

även afs 2016:4 som gäller produkter i ex klassad miljö.

Läs mer: Klassningsplaner

ADR

 

Brandsläckningsutrustning

Den som i fordon utför farligtgods transporter skall ha tillräckligt med rätt mängd av brandsläckare samt att brandsläckarna ska genomgå återkommande kontroll som uppfyller nationellt godkänd standard så att deras funktion garanteras

Läs mer: ADR

Brandskyddsritningar ska finnas med vid projektering av brandskyddet och är ett bra underlag för en fastighetsförvaltning och inte minst för det systematiska brandskyddsarbetet. Räddningstjänsten kan även kräva det vid tillsyn på byggnader som har olika typer av verksamheter där brandcellsgränser är betydande.

Vi utför brandskydds- och kontrollritningar samt insatsplaner.

Läs mer: Brandskyddsritningar

Det viktigaste i en byggnad är att man kan utrymma, krav på utrymning beror på villken typ av verksamhet som finns i den aktuella byggnaden/lokalen. 

En utrymningsstrategi kan vara allt från enkel väg med en dörr i fasad tilll större samlingslokaler med brand & utrymningslarm, genomlysta skyltar för utrymning, nödbelysning, bredare dörrar, dörrbeslag, organisatorisk med utrymningsledare m.m.

Det är lika viktigt för alla att man kan komma ut ur en byggnad vid en utrymningssituation.

För den som bedriver sitt eget brandskyddsarbete med allt från funktionskontroll på brandredskap, internkontroller .m.m. Där gör vi en revision på ert brandskydd så att det fungera efter lagar, regler, praxis, standarder osv. Efter revisionen lämnar vi över en dokumentation på ert brandskydd som ni kan använda i ert kvalitetssystem eller tillsyner.

Vi vet att många har svårt att hinna med att utföra sina egenkontroller. Därför har vi tagit fram ett koncept där vi utför egenkontroller hos er med dokumentation och rapportering. I kontrollronden ingår även funktionskontroll av släckredskap.

Läs mer: Egenkontroller

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE STOCKHOLM

Den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet där har enligt lag ansvar för att det finns ett fungerande brandskydd. Det innebär också att man ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete, som också bör dokumenteras. I ett systematiskt brandskyddsarbete ska ansvarsfördelningen för brandskyddet vara väl dokumenterat, till exempel i en bilaga till byggnadens hyreskontrakt om det rör sig om en hyrd fastighet. I en större organisation bör man förutom en övergripande ansvarig för hela brandskyddet också utse en del andra funktioner inom brandskyddsarbetet.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE ÖREBRO

I ett systematiskt brandskyddsarbete bör det, förutom en ansvarsfördelning och en brandskyddsansvarig, även finnas en brandskyddsbeskrivning, det vill säga en beskrivning av det tekniska brandskyddet: brandceller, utrymningsvägar, släckutrustning och så vidare. Det bör också finnas rutiner för så kallad egenkontroll. I dessa rutiner kan man med fördel använda sig av brandskyddsbeskrivningen och dokumentera vad som ska kontrolleras, när det ska kontrolleras och vem som är ansvarig för detta.  Det är också viktigt att alla som har ett ansvar i brandskyddsorganisationen också får rätt utbildning för detta. All personal bör också utbildas i hur man ska agera i en brandsituation. Vi hjälper er med det systematiska brandskyddsarbetet så att ni får en övergripande helhetsbild vad gäller bland annat brandskyddsbeskrivning, ansvarsfördelning, egenkontroller, utbildningsplan och handlingsplan vid brand. 

Vi har även ett kreativt webb-verktyg som är extremt enkelt där du själv bygger din mappstruktur och laddar upp dokument, programet generar påminnelser via mail när det är dags för kontroller och utbildning

Programet har även en funktion för felanmälan som kan kopplas till oss om så önskas.

Goda referenser finns för programmet.

www.safekeep.se

RISKINVENTERING BRAND

Vänd dig till oss på Iprevent om du behöver hjälp med riskinventering för ditt företag när det gäller brandskydd. För att ert brandskyddsarbete ska bli så effektivt som möjligt, krävs det att ni har kunskap kring de risker och konsekvenser som finns i just er verksamhet. Vi arbetar med bland annat riskinventering, för att företag och liknande verksamheter ska kunna ha ett effektivt och uppdaterat brandskyddsarbete. Vi har bred erfarenhet inom framför allt brand och brandskydd och kan hjälpa er att få en översikt över vilka risker just er verksamhet innebär när det gäller brandskydd.

RISKINVENTERING BRANDSKYDD

På Iprevent arbetar vi framför allt förebyggande inom bland annat brand och brandskydd, och kan då hjälpa er med en inventering kring de unika risker er verksamhet står inför om det skulle uppstå en brand. Vi hjälper också till med att föreslå lämpliga åtgärder där vi ser brister eller risker. Oavsett om ni ska förändra er verksamhet, och behöver uppdatera ert brandskyddsarbete, eller om ni behöver förstärka eller förbättra det brandskyddsarbete ni redan har, kan vi hjälpa er att inventera risker och lämpliga åtgärder för riskförebyggande inom brand och brandskydd. Vi erbjuder också kurser i exempelvis Första hjälpen, HLR, brandutbildning och liknande

 

BRANDSKYDDSBESKRIVNINGAR

Det vill säga en karta och en beskrivning över utrymningsvägar, brandceller och brandcellsväggar, släckutrustning, sprinklersystem, larmsystem och så vidare. En korrekt brandskyddsbeskrivning är en förutsättning för ett väl fungerande brandskyddsarbete, och bör alltid vara uppdaterat. En brandskyddsbeskrivning ska enligt Boverkets byggregler alltid bifogas bygglovet vid nybyggnation och ombyggnation. Vilken typ av dokumentation som krävs beror på vilken typ av byggnad det rör sig om. Det skiljer sig också i kraven på vilken kompetens den som tar fram brandskyddsbeskrivningen ska ha. Det är alltid lämpligt att anlita någon som har professionell kompetens kring brandskydd. 

EN DEL I DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET

 

Om ni står inför en nybyggnation eller en ombyggnation av en befintlig byggnad, kan vi på Iprevent hjälpa till att upprätta en korrekt brandskyddsbeskrivning. Även om kravet på dokumentation av brandskyddet egentligen bara gäller den tillbyggda delen av byggnaden, kan det i samband med exempelvis en tillbyggnad vara lämpligt att se över hela byggnadens brandskyddsbeskrivning. För att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete kan det vara bra att ha en aktuell brandskyddsdokumentation. Om en befintlig byggnad byggs om kan kraven på brandskyddet förändras och beskrivningen kan av den anledningen behövas uppdateras.

 

 

Vi utför brandskyddsprojektering vid verksamhetsförändring eller nybyggnad/ombyggnad. Vi på iPrevent eftersträvar alltid att hitta effektiva lösningar för våra kunder så att kraven på ett bra brandskydd uppfylls enligt bygglagstiftningen.

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB