Skip to main content

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA)

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA)

Den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet där har enligt Lag (2003:778) ansvar för att det finns ett fungerande brandskydd. Det innebär också att man ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete, som också bör dokumenteras. I ett systematiskt brandskyddsarbete ska ansvarsfördelningen för brandskyddet vara väl dokumenterat. Till exempel i en bilaga till byggnadens hyreskontrakt om det rör sig om en hyrd fastighet. I en större organisation bör man förutom en övergripande ansvarig för hela brandskyddet. Också utse en del andra funktioner inom brandskyddsarbetet.

Förutom en ansvarsfördelning och en brandskyddsansvarig, ska det även finnas en brandskyddsbeskrivning. Det vill säga en beskrivning av det tekniska brandskyddet: brandceller, utrymningsvägar, släckutrustning och så vidare. Det bör också finnas rutiner för så kallad egenkontroll. I dessa rutiner kan man med fördel använda sig av brandskyddsbeskrivningen och dokumentera vad som ska kontrolleras. När det ska kontrolleras och vem som är ansvarig för detta. Det är också viktigt att alla som har ett ansvar i brandskyddsorganisationen också får rätt utbildning för detta. All personal bör också utbildas i hur man ska agera i en brandsituation. Vi hjälper er med det systematiska brandskyddsarbetet så att ni får en övergripande helhetsbild vad gäller bland annat: brandskyddsbeskrivning, ansvarsfördelning, egenkontroller, utbildningsplan och handlingsplan vid brand.

Vi har även ett kreativt webb-verktyg som är extremt enkelt där du själv bygger din mappstruktur och laddar upp dokument. Programmet generar påminnelser via mail när det är dags för kontroller och utbildning. Programmet har även funktion för felanmälan.

Ett systematiskt brandskyddsarbete är inte ett dokument utan handlar om att på ett strukturerat och planerat sätt arbeta med sitt brandskydd.

Goda referenser finns för programmet.

ANSVARSFÖRDELNING MELLAN ÄGARE OCH NYTTJANDERÄTTSHAVARE

Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare är det viktigt att det finns en ansvarsfördelning som klargör vem som står för vad. Denna ansvarsfördelning bör finnas som en bilaga till hyresavtalet och vara känd för båda parter.

ANSVAR OCH ORGANISATION INOM VERKSAMHETEN – SBA

I alla verksamheter är det viktigt att det finns en person som är ansvarig för brandskyddet.

BRANDSKYDDSBESKRIVNING

Brandskyddsbeskrivningen anger vilket tekniskt brandskydd som finns i byggnaden. Det ska bland annat framgå var brandcellsgränser finns, utrymningsvägar, släckutrustning, larmade och sprinklade ytor med mera. Brandskyddsbeskrivningen kan med fördel användas som underlag i samband med egenkontroller av brandskyddet.

EGENKONTROLLER AV BRANDSKYDDET

All brandteknisk utrustning ska kontrolleras så att den fungerar. Vid kontrollerna ska det framgå vad som bör kontrollerats, när och av vem. Eventuella brister och när dessa ska åtgärdas och av vem. Läs mer på egenkontroller

UTBILDNINGSPLAN

Det är viktigt att den personal som har en uppgift i brandskyddsorganisationen får den utbildning som krävs för att kunna utföra sina uppgifter. Det är också viktigt att övrig personal har tillräcklig utbildning så att de känner till de risker som finns i verksamheten och kan agera på ett riktigt sätt vid ett nödläge. Ett systematiskt brandskyddsarbete hjälper er att tydliggöra planen.

HANDLINGSPLAN VID BRAND

Handlingsplanen vid brand talar om hur du sak agera i händelse av brand eller annat nödläge. Den enklaste handlingsplanen är rädda, varna, larma och släck. Det kan finnas särskilda uppgifter för viss personal, dela uppgifterna mellan personalen. Det är viktigt att öva regelbundet med planen, så om olyckan skulle vara framme. Så är personalen väl förbered

BRANDSKYDDSANSVARIG M. SBA

Din uppgift som brandskyddsansvarig är att övervaka de systematiska brandskyddsarbetet. Du är också verksamhetens kontaktperson gentemot räddningstjänsten. Den brandskyddsansvarige bör ha mandat att kunna fatta egna beslut om brandskyddet och ha en egen budget. Programmet har även funktion för felanmälan.

Goda referenser finns för programmet.