Produkter

Vi tillhandhåller dom flesta produkter som finns inom brandskydd och utrymning, alla våra produkter kommer från kända tillverkare och är av hög kvalité. Vi jobbar även med större produkter som vi eller någon samarbetspartner installerar efter gällande regelverk.

Venti brandposter uppfyller inte bara de självklara och hårda kraven på säkerhet och kvalitet utan också högt ställda krav på utseende och design. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda marknaden de smalaste, minsta och grundaste brandposterna som idag finns att tillgå.

Läs mer: Brandposter

Brandslang har övergått från att vara ett rent släckredskap till att bli en viktig del i den personliga skyddsutrustningen.

Begreppet ”säkert vatten” handlar förutom om tryck och flöde också om kvalitén på slangarna, vilka är grunden för en säker räddningsinsats. Därför är det extra viktigt att vattenslangarna är i bästa kondition och av bästa sort.

Vi är återförsäljare av SVEBAB som har egenproduktion av slang för brandbekämpning vilket är stommen i deras verksamhet. Deras brandslangar är certifierade och märkta enligt rådande svenska regler samt de tuffaste i Europa.

Läs mer: Brandslangar

Hydramist är varumärket som Watermist Limited (UK) säljer sina produkter under. Gemensamt med Q-Fog är att de enbart arbetar med vattendimma under högt tryck för att på det mest effektiva sättet bekämpa bränder med minimala sekundära vattenskador. Mer information finns om deras utbud finns på www.watermist.com. Hydramist erbjuder pumpenheter från 15 liter per minut upp till 1000 liter per minut. Q-Fog har valt att initialt marknadsföra system för kriminalvårdstorkökbastu och boendesprinkler på den svenska marknaden.

Läs mer: Hydramist släcksystem kök

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Det innebär att ytor kring genomföringar samt hål, tätas i aktuella brandcellsväggar. Spridningen av branden kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

Läs mer: Brandtätning

Brandskyddsystemet Q1 är en ny typ av lättinstallerad boendesprinkler som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. Dessa utsatta boendemiljöer återfinnas ofta hos till exempel äldre, dementa eller handikappade i särskilda boenden eller hemmiljö. Produkten är speciellt framtagen för att kunna erbjuda ett förstärkt brandskydd som är tillförlitligt, enkelt och kostnadseffektivt.

Läs mer: Q-Fog Mobilesprinkler

Pulversläckare

Klass ABC eller klass BC. Pulver är det mest effektiva släckmedlet räknat per vikt. Det kyler branden genom tillförsel av något slags salt av en positiv natrium-, kalium- eller kalciumjon tillsammans med en negativ klorid-, (väte)fosfat-, (väte)karbonat- eller sulfatjon.Ett av de mer effektiva är exempelvis ammoniumfosfat. Som drivgas används oftast kvävgas eftersom det bidrar till släckningen genom att minska tillgången till syre. Pulver är lämpligt för kemiska och elektriska bränder som annars kan förvärras av vatten. Nackdelen är att saneringsbehovet kan bli stort; pulversläckare smutsar ner och är tillsammans med fukt korrosivt, speciellt för elektronik. Men det ska vägas mot de omfattande saneringsbehov som uppstår av röken och sotet efter ett brandtillbud. Däremot finns det inga kända miljöaspekter mer än att pH-värdet ändras. En 6 kilos pulversläckare är rekommenderat att ha hemma. En 1 eller 2 kilos pulversläckare är lämplig till t.ex. båten, bilen eller hus

 Pulver

 

Skumsläckare

Klass AB. En skumsläckare fungerar på ett liknande sätt som en vattensläckare och kyler i huvudsak bränsleytorna. Till skillnad från vatten kan skummet som sprutas ut även flyta ut på en brinnande vätskeyta. Släckaren kan därför användas också till klass B-bränder. Då filmbildande skumvätska innehåller fluortensider är den giftig både för människa och miljö, och ämnet lagras i kroppen. Skumvätskan bör inte spolas ut i avloppet eller i vattendrag.

Skum 

 

Fettsläckare

Klass F. En fettbrandsläckare är lämplig i storkök där stora mängder matfett och frityrolja hanteras. Släckmedlet består av en kaliumbaserad saltlösning som reagerar med fettet och bildar en tvålliknande hinna. Den minimerar även återantändningsrisken. Utseendemässigt skiljer sig fettbrandsläckaren genom en släcklans istället för en vanlig slang.

Fett

Koldioxidsläckare

Klass B(E). En släckare med gas, effekten uppnås genom att gasen verkar som termisk barlast och sänker temperaturen i flammorna, gasen tränger även bort syre vilket kväver elden. [1] Den stora fördelen är renheten. Dessa är därför populära i känsliga elektroniska miljöer exempelvis datorsalar eller restaurangkök. Koldioxidsläckare brukar också användas i laboratorier.

Effektiviteten är dock låg per enhet påförd släckmedel och återantändningsskydd saknaB – brännbara vätskor samt elektriska anläggningar upp till 1000 V.

Läs mer: Brandsläckare

  • 1
  • 2

Copyright © 2018 iPrevent Brandskydd AB