• Tjänster
 • Utbildning
 • Installation & funktionskontroller
 • Produkter

Visa mer

Brandskydd

Vi gör ert brandskydd enkelt, enbart för att ni skall få en trygg och säker miljö

Tjänster

Läs mer

Utbildning

Läs mer

Installation & funktionskontroller

Läs mer

Produkter

Tjänster


Projektering

Vi utför brandskyddsprojektering vid nybyggnation eller ombyggnad.
Vi på iPrevent eftersträvar alltid att hitta effektiva lösningar för våra kunder så att kraven på ett bra brandskydd uppfylls enligt bygglagstiftningen.

Brandskydddsbeskrivningar

Vid en om- eller nybyggnation samt tillbyggnation skall det enligt Boverkets Byggregler (BBR) upprättas en brandskyddsdokumentation.
Våra erfarna brandingenjörer/projektörer kan hjälpa er genom hela processen.

Riskinventering

För att kunna arbeta effektivt med ditt systematiska brandskyddsarbete måste du ha kunskap om vilka risker som finns och vilka konsekvenser en eventuell brand skulle ha på människor och din verksamhet.

Vi hjälper dig att inventera dessa risker och levererar resultatet i ett fotodokument.

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi hjälper er, att på ett verksamhetsanpassat sätt, ta ett helhetsgrepp om ert systematiska brandskyddsarbete.

Vår tjänst möjliggör att ni på ett kostnads- och tidseffektivt sätt uppfyller myndigheternas krav på ett väl fungerande brandskydd.

Internkontroller

Vi vet att många har svårt att hinna med att utföra sina internkontroller.

Därför har vi tagit fram ett koncept där vi utför internkontroller hos er med dokumentation och rapportering. I kontrollronden ingår även funktionskontroll av släckredskap.

Revisioner

För den som bedriver sitt eget brandskyddsarbete med allt från funktionskontroll på brandredskap, internkontroller .m.m.

Där gör vi en revision på ert brandskydd så att det  fungera efter lagar, regler, praxis, standarder osv.

Efter revisionen lämnar vi över en dokumentation på ert brandskydd som ni kan använda i ert kvalitetssystem eller tillsyner.

Utrymningsstrategier

Här dokumenterar vi hur den allmänna utrymningsstrategin är utformad med gångavstånd, armaturer, utrymningsvägar m.m.

Utrymningsplaner

Våra utrymningsplaner utförs efter svensk standard och följer AFS 2009:2 riktlinjer hur en utrymningsplan skall utformas. Planerna är ritade i 3D.

Brandskyddsritningar

Brandskyddsritningar underlättar vid projektering av brandskyddet och är ett bra underlag för en byggnads förvaltning och inte minst det systematiska brandskyddsarbetet. Vi utför brandskydds- och kontrollritningar samt insatsplaner.

Arkitektritningar

Vi kan upprätta fasad och planritningar

Screen Shot 2015-11-11 at 17.44.10

Utbildningar

Screen Shot 2015-11-11 at 17.40.15

Grundläggande brandkunskap

Idag är varje verksamhet ansvarig att hålla med någon form av regelbunden brandskyddsutbildning för alla medarbetare.

För att hjälpa verksamheter att klara av detta krav så utbildar iPrevent Er i grundläggande brandkunskap.

Utbildningen säkerställer brandskyddskompetensen hos den enskilde samtidigt som den hjälper verksamheten att upprätthålla brandskyddet på företaget.

För vem?

För verksamheter som vill ge grundkunskap och förstärka kompetensen hos sina medarbetare. Utbildningen är grundläggande vilket gör den användbar för alla typer av verksamheter.

Innehåll

 • Rädda Larma Släck
 • Bränders uppkomst
 • Brandorsaker
 • Utrymningsproblematik
 • Praktisk övning med brandsläckare, spisbrand och brand i kläder

Tid:

Utbildningen är på 3 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare: 20 -25 personer

Första hjälpen med Hjärt & lungräddning

Utbildningen syftar till att ge kunskaper om hur man hanterar akuta hjärtstopp samt skapar fria luftvägar för att kunna upp- rätt hålla en konstgjord puls och hur man utför mun-mot-mun metoden.

Utbildningen är uppdelad i omväxlande teoretiska och praktiska moment.

För vem?

För verksamheter som vill förstärka sina medarbetares kompetens i hur man utför första hjälpen insatser.

Innehåll

 • Första hjälpen teori(L-ABC)
 • Stabilt sidoläge
 • Hur man skapar fria luftvägar
 • Att lägga första förband
 • Behandling av brännskador
 • HLR
 • Scenarioträning

Tid:

Utbildningen är på 3 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare: 15 – 20 personer

Brandfarliga Heta arbeten

Försäkringsbranschens krav omfattar alla som arbetar med heta arbeten och ställer krav på att man har en grundläggande utbildning för detta. Genomgången utbildning ger en personlig certifiering som gäller i fem år. iPrevents heta arbeten utbildning utförs av certifierade utbildare och genomförs enligt Svenska Brandskyddsföreningens normer.

För vem?

För företag som arbetar yrkesmässigt med någon form av heta arbeten så som svetsning, lödning, slipning, kapning mm. Utbildningen är inriktad på säkerhetsregler samt med praktisk övning i hur man hanterar brandtillbud.

Innehåll:

 • Säkerhetsregler
 • Brandkundskap
 • Praktisk övning av att hantera brandsläckare
 • Kontrollfrågor

Tid:

Utbildningen är på 6 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare: 20 personer

Föreståndare brandfarligvara

Föreståndare ska ha nödvändig kännedom om de lagar och regler som gäller vid hantering av brandfarliga varor.

Utbildningen säkerställer föreståndarens kompetens inom området och säkrar kunnande i hantering av brandfarliga varor. Vid avklarad utbildning erhålls ett personligt utbildningsbevis.

För vem?

För verksamheter som säljer, lagerför eller hanterar brandfarliga varor i den mängd som erfordrar en föreståndare och tillstånd.

Innehåll

 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Teori brandfarliga varor
 • Vilken typer av släckutrustning man ska ha
 • Tillstånd och hantering brandfarligvara

Tid

Utbildningen är på 3 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare: 10 personer

Hjärtstartare med hjärt & lungräddning

Utbildningen syftar till att ge kunskaper om hur man hanterar akuta hjärtstopp samt skapa fria luftvägar för att kunna upprätthålla en konstgjord puls och hur man utför mun-mot-mun metoden. Utbildningen ger nödvändiga kunskaper i att hantera en hjärtstartare.

Kursprogram och innehåll i denna utbildning är bestämt av Svenska kardiologföreningen.

För vem?

För utvald personal inom verksamheten som vid ett hjärtstopp ska kunna hantera en hjärtstartare.

Innehåll

 • Hjärtstopp
 • Hur man skapar fria andningsvägar
 • Mun mot mun metoden
 • Användning av hjärtstartare
 • Scenarioträning

Tid

Utbildningen är på 3 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare: 6 – 10 personer

Utrymningsledare

En utrymningsledares roll vid en utrymning är att leda medarbetare, att kontrollera lokalerna samt att rapportera till berörda.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i utrymningsstrategier och hjälper till att säkerställa trygg utrymning i verksamheten.

För vem?

För verksamheter med behov av en utrymningsorganisation. Normalt en verksamhet där man har mycket personal och besökare med behov av assistans vid utrymning.

Innehåll

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Utrymningskrav på verksamheter
 • Utrymningsstrategi

Tid

Utbildningen är på 3 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare: 15 – 20 personer

Utrymningsövning

Behovet kan utgöras av svårorienterade utrymningsvägar, höga byggnader, verksamheter med många personer och verksamheter med särskilda behov att öva utrymning som exempelvis skolor, daghem och vårdanläggningar.

Utrymningsövningen utförs med syfte att ge verksamheter ett test av sin utrymningsstrategi.

För vem?

För verksamheter med behov att öva och testa praktisk utrymning som ett komplement till teoretisk utbildning.

Innehåll

 • Utrymning
 • Rökläggning
 • Information

Tid

Utbildningstiden är på 2 timmar vid ett tillfälle.

Brandskyddsansvarig och Internkontroll

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att göra regelbundna kontroller av brandskyddet och att genomföra regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare.

Utbildningen hjälper till att skapa en förståelse för lagkravet och hjälper brandskyddsanvariga med upprättande av checklistor.
Med utbildningen vill vi stärka den brandskyddsansvariges och dom som gör interkontroll kompetens i brandskyddsfrågor.

För vem?
För brandskyddsansvariga som vill komplettera och förbättra sina brandskyddskunskaper.

Innehåll

 • Vilka lagar och regelverk jobbar vi med
 • Varför gör vi internkontroller
 • Hur gör man en internkontroll
 • Information

Tid

Utbildningstiden är på 6 timmar vid ett tillfälle.

Antal deltagare: 10 personer

Fallskydd

När det gäller säkerhet och arbete på hög höjd kan man inte tjata nog. oförsiktighet och okunskap
Eller bristande rutiner har orsakat alldeles för många olyckor genom åren vissa med lindriga skador andra med dödlig utgång.
Med utbildningen vill vi öka medvetenheten ang. riskerna med hög höjdsarbete.

 

För vem?
För alla som utför höghöjdsarbete då annat fallskydd ej går att tillämpa.
Innehåll

 • Vilka lagar och regelverk jobbar vi med
 • Varför behövs fallskydd
 • Fallskyddsutrustning och hur den används
 • Om olyckan händer
 • Din riskbedömning vid hög höjdsarbete
 • Förstahjälpen/L-ABC mot typ olycka
 • Praktik

Tid
Utbildningstiden är på C:a 3-4 timmar vid ett tillfälle.
Antal deltagare. 8-10 st

Installation & funktionskontroll

Utrymningssystem

Ett utrymningssystem skall vara kopplat till Boverkets verksamhetsklasser och Arbetsmiljöverkets föreskrifter beroende på vilken verksamhet man bedriver kontrat till byggnad.

Det är också viktigt att gångavstånd till närmaste utrymningsväg stämmer med den verksamhetsklass verksamheten är i enligt Boverket.

I en strategi för utrymning kan det ingå Brand & utrymningslarm, Genomlysta skyltar, nödbelysning, utrymningsplaner, utrymningstrappor, utrymningsbeslag osv.

Kravställare kan vara.

 • Myndigheter
 • Försäkringsbolag
 • Eget

Viket vi också ser till att fungerar på rätt sätt för kunden i framtiden.

Brandredskap

Vi har ett brett sortement på brandredskap vad det gäller brandsläckare, brandposter, brandslangar. m.m.

Vilket vi också både monterar och kontrollerar om kunden önskar det.

Rökgasventilation

Brandgasventilation finns ofta i industrilokaler, lagerlokaler, trapphus med tre våningsplan utan fönster på översta planet.

Det är en viktig detalj som måste fungera om det skulle uppstå en brand.

Vi utför kontroll, underhåll och byten av dessa brandtekniska installationer.

lucka1

Produkter

Mer info kommer

Kontakta oss

019 - 25 12 00
08 - 77 25 150

Osmundgatan 11, 703 63 Örebro, Sverige

info@iprevent.se
trippel